«

»

พ.ค.
07

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง โครงการย่อยที่ 1

20150412_46

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการย่อยที่ 1 โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง20150412_0420150412_02

20150412_03

20150412_05 20150412_06 20150412_07 20150412_08 20150412_09 20150412_10 20150412_11 20150412_12 20150412_13 20150412_14 20150412_15 20150412_16 20150412_17 20150412_18 20150412_19 20150412_20 20150412_21 20150412_22 20150412_23 20150412_24 20150412_25 20150412_26 20150412_27 20150412_28 20150412_29 20150412_30 20150412_31 20150412_32 20150412_33 20150412_34 20150412_35 20150412_36 20150412_37 20150412_38 20150412_39 20150412_40 20150412_41 20150412_42 20150412_43 20150412_44 20150412_45 20150412_46 20150412_47 20150412_48

ใส่ความเห็น