«

»

มิ.ย.
15

โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

20150604

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ  การสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1  หนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ที่ฝ่ายพัฒนาบุคคล  กองบริหารงานบุคคลจัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ณ  ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มทร.ธัญบุรี   เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2558

20150604_02 20150604_03 20150604_04 20150604_05 20150604_06 20150604_07 20150604_08 20150604_09

ใส่ความเห็น