«

»

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าส.ค.63

 

ประชาสัมพันธ์

3. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด               http://basd.mua.go.th/index.aspx

5 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย สกอ.1.1 MiB2268
6 ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ345.3 KiB1123
7 ตัวอย่างข้อบกพร่องผลงานทางวิชาการ71.0 KiB1287
8 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ375.4 KiB1120
10 Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ61.1 KiB1738
11 การกำหนดระยะเวลาปรับปรุงผลงาน338.1 KiB1053

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ฉบับปี พ.ศ. 2560 104.7 KiB480
3. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ฉบับปี พ.ศ. 2563 43.0 KiB744 
4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ33.0 KiB209
5 แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ24.0 KiB10689
6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 60.0 KiB847
7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. 2563
8 แบบแสดงรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 18.7 KiB815
9.หนังสือรับรองงานวิจัย
10 รวมแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกไฟล์ .Zip 97.6 KiB799

การประเมินผลงานสอนและเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ

1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ49.4 KiB3298
2 เกณฑ์การประเมินผลการสอน26.1 KiB745
3 คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน216.7 KiB2554
4. มติสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 อนุมัติการดำเนินการประเมินการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ1.3 MiB791

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

1 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.8 MiB1039
2 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.2 MiB713
3 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.4 MiB623
4 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2552926.0 KiB629
5 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นและหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.8 MiB595
6 ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ608.5 KiB764
7 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ563.5 KiB794
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘1.5 MiB835
9 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25581.4 MiB581
10. ข้อควรปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ

ประกาศ/หลักเกณฑ์/หนังสือจาก สกอ.

NameSizeHits
NameSizeHits
01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550370.1 KiB494
02 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255153.3 KiB372
03 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552385.2 KiB409
04 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255570.2 KiB355
05 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.255565.4 KiB377
06 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.255540.0 KiB383
07 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556232.1 KiB391
08 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.255687.6 KiB451
09 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับรวม 2-10) 2.0 MiB501
11 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255258.0 KiB356
12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255842.0 KiB452
13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556134.9 KiB665
14. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 1.7 MiB789
15. (ล่าสุด) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 684.0 KiB115
 
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
134.8 KiB
1199 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555.PDF
62.9 KiB
1288 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.
369.3 KiB
1739 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555.PDF
67.9 KiB
995 Downloads
รายละเอียด...
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ  ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ  2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555.pdf
1.0 MiB
1033 Downloads
รายละเอียด...
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81.%E0%B8%A2.62-1.pdf
162.0 KiB
182 Downloads
รายละเอียด...
Sep 2562
Sep 2562
Sep-2562_2.pdf
162.0 KiB
173 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น