«

»

พ.ย.
16

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiOd73LIyvCM65OHaY-dsLEN

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัตน์  อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม หนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ที่ฝ่ายพัฒนาบุคคลจัดขึ้นจำนวน 3 รุ่น  โดยมีคุณญาดา  ดาวพลังพรหม จากสำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากมาย   ณ ห้องศูนย์อบรม  ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

20151116_06 20151116_05 20151116 20151116_04 20151116_03 20151116_02

ใส่ความเห็น