«

»

พ.ย.
26

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

บรรยากาศโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

https://www.youtube.com/watch?v=Ch15OEmzxPQ
  ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 3 รุ่น      ซึ่งถือเป็น 1 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 200 คน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในด้านต่างๆ  โดยมี พันโทหญิงเมลดา  เอมพันธุ์ จากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มทร.ธัญบุรี  เมื่อวันที่ 23 – 25  พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
20151202_26

20151202_25

20151202_24

20151202_23

20151202_22

20151202_21

20151202_20

20151202_19

20151202_18

20151202_17

20151202_16

20151202_15

20151202_14

20151202_13

20151202_12

20151202_11

20151202_10

20151202_09

20151202_08

20151202_07

20151202_06

20151202_05

20151202_04

20151202_03

20151202_02

20151202

ใส่ความเห็น