«

»

พ.ย.
16

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ

1. ใบลาป่วย ลากิจ ฉ.ภาษาอังกฤษ

2. แบบฟอร์มลาพักผ่อน ฉ.ภาษาอังกฤษ แก้ไข 21 พ.ย. 59

3. ใบลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย ฉ.ภาษาอังกฤษ

4. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว

5. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

6. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

7. สัญญาจ้างลูกจ้างชาวไทย (ชาวไทย)

8. แบบประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

ใส่ความเห็น