«

»

ก.พ.
07

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. เรื่องแนวทางไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. เรื่องแนวทางไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อถือปฏิบัติต่อไป