«

»

ก.ย.
01

แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งของสำนักงานก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งของสำนักงานก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

นร 1008 ว9 ลว 21 ก.ค. 60
825.6 KiB
284 Downloads
รายละเอียด...