«

»

ก.ย.
25

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักงานก.พ. แจ้งเรื่องเพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัดมทร.ธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักงานก.พ. แจ้งเรื่องเพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัดมทร.ธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. หนังสือที่ นร 1001/ว3 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 แจ้งเรื่องหนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ฉบับ
  2. หนังสือที่ นร 1008.5/86 ลววันที่ 23 สิงหาคม 2560 แจ้งเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ฉบับ
ประกาศคพร.2 ฉบับ
620.6 KiB
334 Downloads
รายละเอียด...