«

»

พ.ย.
06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการดูแลและส่งเสริม ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสุขภาพดี ซึ่งการดำเนินการจัดตั้งประกันสุขภาพมีรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งในหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย นำไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการจัดตั้งประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแบบสอบ ถามนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินการที่เป็นความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดตั้งประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
สามารถกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://goo.gl/forms/zXw2YfFeDoUeL5Ei2