«

»

พ.ย.
23

”โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล”

”โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล”

ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทของประเทศไทย เพื่อวางกลยุทธ์ของงานบริหารทรัยพากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561     ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5494915 (คุณสุภารัตน์) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/User_subMainPED.php