«

»

ม.ค.
15

หลักในการใช้ 5Q ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดย อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักในการใช้ 5Q ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดย อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์
https://drive.google.com/file/d/1CBKnuNGeYpPjHNXTnYoCCm2g__rXtdwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UKKGFUFnnCHBW2BjYTU74UPi3SzdXS5/view?usp=sharing

 

ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล