«

»

มี.ค.
26

คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งคู่มือการจ้างลูกจ้างช่าวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพื่อให้หน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางประกอบกรบริหารงานบุคคลและถือปฏิบัติต่อไป