«

»

ก.ค.
26

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ขอแจ้งเปลี่ยนห้องสอบจากเดิม ห้อง 301 ชั้น อาคาร iWork@RT

เป็นห้อง Seminar 4-1 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารห้องสมุด)

วัน และเวลาเดิม (วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.)