«

»

เม.ย.
29

แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และเพิ่มเงินสะสมเข้ากองทุนโดยการเปลี่ยนแผนการลงทุนมีทั้งหมด 6 แผน สามารถเลือกได้เพียง 1 แผน ส่วนการเพิ่มเงินสะสมสามารถเพิ่มได้ตั้งแต่ร้อยละ 3 – ร้อยละ 15 ตามเอกสารแบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ หากพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสงค์ที่จะแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน และเพิ่มเงินสะสมเข้ากองทุนให้หน่วยงานรวบรวมส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เงินสะสมแผนการลงทุนจะมีผลการเปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 หากพ้นกำหนดจะสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งในปีถัดไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล โทร.0 2549 4919-20

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน
132.6 KiB
1289 Downloads
รายละเอียด...