«

»

มิ.ย.
28

โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากร การเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน