«

»

เม.ย.
16

แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว