«

»

ต.ค.
12

การจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับปรับปรุง)
1.1 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)

1 2561 (84.5 KiB, 193 downloads)

1.2 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ)
1-2 14 10 2563 (85.0 KiB, 85 downloads)

2. ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2564 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)

2 2564 (361.0 KiB, 124 downloads)

3 .แนบท้ายคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว

3 (14.9 KiB, 110 downloads)