«

»

มี.ค.
22

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

1. ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
1. (44.0 KiB, 26 downloads)
2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2. (31.5 KiB, 32 downloads)
3. แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
3. (25.0 KiB, 23 downloads)
4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
4. (38.0 KiB, 35 downloads)
5. แบบใบลาอุปสมบท
5. (31.0 KiB, 30 downloads)
6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. (26.5 KiB, 18 downloads)
7. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
7. (23.0 KiB, 20 downloads)
8. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
8. (27.5 KiB, 23 downloads)
9. แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
9. (50.0 KiB, 18 downloads)
10. แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
10. (38.5 KiB, 17 downloads)
11. แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส
11. (32.0 KiB, 19 downloads)
12. แบบฟอร์มใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
12. (360.5 KiB, 20 downloads)
13. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
13. (25.0 KiB, 23 downloads)
14. แบบใบลาไปต่างประเทศ
14. (28.5 KiB, 20 downloads)
แบบฟอร์มขอลาออก
1. แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว
ลาออก 1 (71.1 KiB, 18 downloads)
2. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
ลาออก 2 (7.1 KiB, 17 downloads)
3. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
ลาออก 3 (385.0 KiB, 17 downloads)
4. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลาออก 4 (14.2 KiB, 22 downloads)
5. ใบลาออกจากราชการ
ลาออก 5 (9.6 KiB, 22 downloads)
คู่มือการลงเวลาสำรหรับบุคลากรหน่วยงาน
คู่มือ (537.2 KiB, 32 downloads)
สรุปสิทธิการลา
20190926-Pk New (537.9 KiB, 68 downloads)