«

»

เม.ย.
09

เลื่อนการจัดอบรมไม่มีกำหนด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ
ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร
หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี