ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

10/01/2023

ทำเนียบรู่น บุคลากรใหม่ โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ปร […]
06/01/2023

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
04/01/2023

ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลในงานราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ให้ท่านสามารถมารับของขวัญได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 13/01/2566 เท่านั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/01/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
22/12/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/12/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/12/2022

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกา […]
07/12/2022

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
02/12/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]