ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

08/03/2023

ประกาศขอเชิญบุคลากรสมัครนักกีฬาบุคลากรครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566

ขอเชิญบุคลากรสมัครนักกีฬาบ […]
08/03/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
07/03/2023

รายงานความคืบหน้าผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/03/2023

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2566)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
07/03/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
27/02/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา) ครั้งที่ 1 / 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/02/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ ชำนาญการ จำนวน 4 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
23/02/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
02/02/2023

รายงานความคืบหน้าผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]