ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

  • ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ มทร.ธัญบุรี
  • ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับดูแลบ้านพักสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี
  • ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับดูแลบ้านพักสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
  • สวัสดิบ้านพัก (คลองหกและรังสิต)
  • สโมสร (สถานที่ออกกำลังกาย)
  • ค่าสาธารณูปโภคบ้านพักสวัสดิการ
  • กีฬา (กีฬาราชมงคลสัมพันธ์ / กีฬา สกอ.)
  • งานราชมงคลสัมพันธ์

:: 02 549 4919, 4920