เอกสารดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. KA-FE_M101 แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์

3. KA-FE_M102 แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ

4. เอกสารรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ/ฉบับภาษาไทย

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

แบบประเมินทดลองงานและต่อสัญญา

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

การขอรับทุนและลาศึกษาต่อ

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

อัตราค่าจ้างสูงต่ำ

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

เอกสารอื่นๆ

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเท …

View page »

ใส่ความเห็น