แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ/ฉบับภาษาไทย

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ/ฉบับภาษาไทย

แบบฟอร์มฉบับภาษาอังกฤษ

 1. แบบประเมินลูกจ้าง ฉ.ภาษาอังกฤษ
 2. แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภาษาอังกฤษ
 3. แบบฟอร์มประเมินลูกจ้าง ฉ.ภาษาอังกฤษ
 4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ฉ.ภาษาอังกฤษ แก้ไข 21 พ.ย. 59
 5. แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย ฉ.ภาษาอังกฤษ
 6. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกลูกจ้างชั่วคราว ฉ.ภาษาอังกฤษ
 7. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ฉ.ภาษาอังกฤษ
 8. แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ฉ.ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มฉบับภาษาไทย

 1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ฉบับภาษาไทย
 2. แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฉบับภาษาไทย
 3. แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไขธ.ค.58) ฉบับภาษาไทย
 4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ฉบับภาษาไทย
 5. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกลูกจ้างชั่วคราว ฉบับภาษาไทย
 6. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับภาษาไทย
 7. แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับปัจจุบัน 2555) ฉบับภาษาไทย

ใส่ความเห็น