วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

กองบริหารงานบุคคล  เป็นองค์กรการบริหารงานบุคคล เพื่อการสรรหา การรักษา
และพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักธรรมภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนางานสวัสดิการและให้บริหารอย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนางานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
4. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
5. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้เอี้อต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
1. วางแผนระบบบริหารงานบุคคล
2. สรรหาบุคลากร
3. พัฒนาบุคลากร
4. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5. ให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร

ใส่ความเห็น