เม.ย.
20

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ผศ. และ รศ. พ.ศ. 2549

พ.ย.
25

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ส.ค.
03

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษ อ.พิเศษ พ.ศ. 2548

ส.ค.
03

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

มิ.ย.
14

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจรย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548