มิ.ย.
14

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจรย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548

มิ.ย.
14

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

เม.ย.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548

เม.ย.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรคณบดี พ.ศ. 2548

เม.ย.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหารนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548