ก.ค.
13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.ค.
08

ท่านอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) และ ท่านรองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น และอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.ค.
04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ก.ค.
03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563