ก.ค.
02

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี

 

มิ.ย.
28

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2562

มิ.ย.
28

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินโครงการการจัดปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับและสายวิชาการเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

มิ.ย.
28

โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากร การเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

มิ.ย.
28

รายงานผลโครงการส่งเริมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยระบบพี่เลี้ยง (หลักสูตร การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์)

รายงานผลโครงการส่งเริมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยระบบพี่เลี้ยง