ก.ย.
25

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย.
24

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

ก.ย.
16

แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ฉบับแก้ไข 2562

ก.ย.
12

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

ก.ย.
12

สิทธิการลาของบุคลากร