Tag Archive: การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ก.ค.
28

การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

– หนังสือ สกอ. ที่ เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข …

Continue reading »