Tag Archive: การพัฒนา

ก.ย.
03

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา

พ.ค.
07

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารม …

Continue reading »

มิ.ย.
06

แผนและรายงานการพัฒนาบุคลากร