Tag Archive: ข้าราชการ

ก.ค.
28

แนวปฏิบัติสำหรับการรับและให้โอนข้าราชการ พ.ศ.2559

มิ.ย.
11

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ม …

Continue reading »

ม.ค.
30

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO”

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO” ตามโ …

Continue reading »

ต.ค.
17

การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศเรื่องการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานม …

Continue reading »

พ.ค.
15

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำต้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าร …

Continue reading »