Tag Archive: ตำแหน่ง

ธ.ค.
09

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบร …

Continue reading »

ก.ย.
02

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น

การกำหนดระดับตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเร …

Continue reading »