Tag Archive: ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ย.
27

เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

พ.ค.
29

ประกาศฯ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

พ.ค.
15

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำต้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าร …

Continue reading »

มี.ค.
12

พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

มี.ค.
12

พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547