Tag Archive: ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มี.ค.
03

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

มี.ค.
03

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยลัย พ.ศ. 2552

ม.ค.
16

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ม.ค.
16

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552

ม.ค.
16

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552