Tag Archive: ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.ค.
01

เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

ส.ค.
02

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

– ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน  เป …

Continue reading »

ส.ค.
01

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ – นักวิเคราะห์นโยบายแ …

Continue reading »

ก.ค.
29

ประกาศฯ และข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

–  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล …

Continue reading »

ก.ค.
29

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ ฉบับที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 9 …

Continue reading »