Tag Archive: ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ค.
29

โครงการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนด ปี 2554

ด้วยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร. …

Continue reading »

ก.ค.
29

แบบรายงานข้อมูลส่วนตัวผู้ลาศึกษาต่อตามแผนฯ

แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะขออนุญาตลาศึกษาต่อ แ …

Continue reading »

ก.ค.
28

การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

– หนังสือ สกอ. ที่ เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข …

Continue reading »

ก.ค.
28

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราช …

Continue reading »

ก.ค.
28

โครงการอบรม Program : ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ

โครงการอบรม Program : ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐาน …

Continue reading »