Tag Archive: ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ม.ค.
21

สรุปข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ

ม.ค.
21

ประกาศสภา มทร. เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552 (2)

ม.ค.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ม.ค.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำฯ (ฉ. 2) พ.ศ. 2553

ม.ค.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553