Tag Archive: ผู้บริหาร

ต.ค.
07

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ก.พ.
10

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้า …

Continue reading »

พ.ค.
07

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง โครงการย่อยที่ 1

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูงมหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading »

ส.ค.
01

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ – นักวิเคราะห์นโยบายแ …

Continue reading »