Tag Archive: ฝึกอบรม

ก.ค.
01

แบบรายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPtONU …

Continue reading »

เม.ย.
08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโล …

Continue reading »