Tag Archive: มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ

พ.ค.
29

ประกาศฯ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เม.ย.
03

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ