Tag Archive: ลา

ม.ค.
24

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าร …

Continue reading »