Tag Archive: สายสนับสนุน

ต.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559

ก.ย.
03

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา

พ.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน 2558

ม.ค.
24

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าร …

Continue reading »