Tag Archive: 2558

ก.พ.
03

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558

ก.พ.
03

ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2558

ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

พ.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน 2558

ธ.ค.
03

ปรึกษาหารือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ประจำปี 2558

ผศ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล รองผอ.สำนักเสริมการศึกษาและบริกา …

Continue reading »