Tag Archive: 2559

ต.ค.
05

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559

ก.ค.
28

แนวปฏิบัติสำหรับการรับและให้โอนข้าราชการ พ.ศ.2559

เม.ย.
28

แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 2559 จากสำนักงาน กพ.

มี.ค.
31

ซักซ้อมแนวทางการต่อสัญญาจ้างและการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการปีงบประมาณ 2559

ต.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559