Category Archive: ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

Oct 14

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

Continue reading »

Jun 27

แบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

แบบฟอร์มต่างๆ

Oct 25

การจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่

ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ รอบที่ 2  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูล ประกอบการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้กองบริหารงานบุคคล พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  

Oct 11

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2

Jul 28

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ – ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง – แบบฟอร์มเสนอขอเปลี่ยนตำแหน่ง

Continue reading »

Page 1 of 212