Category Archive: ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

มิ.ย.
27

แบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

แบบฟอร์มต่างๆ Share

ต.ค.
11

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2

กรอบ

Share

ก.ค.
28

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง – แบบฟอร์มเสนอขอเปลี่ยนตำแหน่ง Share

มิ.ย.
27

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ

Share

ก.ย.
21

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ 2553

Share

Page 1 of 212