Category Archive: ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน

ต.ค.
03

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ก.ย.
25

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย.
12

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

ก.ย.
10

การประเมินผลการปฏิบัติงานของการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณถัดไป

ก.ย.
05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2