Category Archive: ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ต.ค. 14

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

Continue reading »

มิ.ย. 27

แบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

แบบฟอร์มต่างๆ

ต.ค. 25

การจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่

ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 …

Continue reading »

ต.ค. 11

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2

ก.ค. 28

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ …

Continue reading »

Continue reading »

Page 1 of 212