ติดต่อเรา

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Personnel Division, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110 Thailand
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 02 549 4912 โทรสาร 02 549 4912
 • ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 02 549 4918, 4926
 • ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน 02 549 4913, 4925
 • ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 02 549 4915, 4927
 • ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์  02 549 4914, 4916 4923
 • ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ 02 549 4919, 4920
 

Google Map


 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

กองประชาสัมพันธ์

 • โทรศัพท์ 02 549 4990-2
 • โทรสาร   02 549-4993

ติดต่อ ทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ   งานสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา 02 549 3613 – 5
 • ฝ่ายทะเบียนการศึกษาการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 02 549 3610 – 2
 • ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา การตรวจสอบผลการศึกษา บันทึกผลการศึกษา และ การสำเร็จการศึกษา 02 549 3606 – 9
 • ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล ระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 02 549 3616 – 7
 • งานบัณฑิตศึกษา  งานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา 02 549 3618
email : rmutt_news@rmutt.ac.th
Fanpage : rmutt.officia   Website :  www.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 02 592 1955    email : rungsavan@hotmail.com
Fanpage : pragrtech   Website : www.agr.rmutt.ac.th

คณะการแพทย์บูรณาการ

โทร : 02 592 1999    email : map.tmc@gmail.com
Fanpage : TMCXRMUTT     Website : www.tmc.rmutt.ac.th

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น 511 ถนนกำแพงเพรช 2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม. 10900
โทร : 0 92 318 9887     email : ikc@rmutt.ac.th
Fanpage : rmutt.ikc    website : www.ikc.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)  39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong6, Khlong Luang  Pathum Thani 12110