ภาระงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 • งานธุรการ สารบรรณ การเงิน บัญชี
 • งบประมาณ และวัสดุ – ครุภัณฑ์
 • งานประชุม (กบม. / กอง)
 • งานประกันคุณภาพ
 • งาน สสส.

:: 02 549 4912

ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 • การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
 • เงินเพิ่ม พ.ต.ก
 • การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 • กำหนดกรอบระดับตำแหน่งสายสนับสนุน ให้เป็นระดับสูงขึ้น
 • JD&JS ของผู้บริหารและบุคลากรรายตำแหน่ง
 • การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

:: 02 549 4918, 4926

ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน

 • โครงสร้างหน่วยงาน จัดตั้ง ยุบเลิก ปรับโครงสร้าง
 • กรอบอัตรากำลัง ขรก. พม. พรก. ลชค.
 • จัดสรรอัตรา
 • แผนต่อเวลาราชการ
 • ตัดโอน/ เปลี่ยนตำแหน่ง/ ยุบเลิกอัตรา
 • เปลี่ยนกลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน พรก.และ ลปจ.
 • มาตรฐานตำแหน่ง พม.
 • สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 • โอน ย้าย ลาออก
 • แต่งตั้งผู้บริหาร/แต่งตั้งที่ปรึกษา
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • เลื่อนเงินเดือน/ บัญชีถือจ่าย
 • ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
 • บันทึกข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • พัฒนาเว็บไซต์ /และข้อมูลสารสนเทศของกอ

:: 02 549 4913, 4925

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • จัดอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร
 • ทุนการศึกษา ในและต่างประเทศ
 • ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

:: 02 549 4915, 4927

ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

 • ทะเบียนประวัติ
 • ทำบัตร/ หนังสือรับรอง/ การลา/ ปรับวุฒิ/
 • เพิ่มวุฒิ/ รับรองวุฒิ/ ขึ้นทะเบียนตำแหน่ง
 • บำเหน็จบำนาญ/ เครื่องราชฯ/ กบข./ กสจ./
 • ขอพระราชทานเพลิงศพ
 • เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เงินเพิ่มพิเศษ /เงินค่าครองชีพร้อยละสี่ /เงินรางวัล
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพ/ค่าเล่าเรียนบุตร /ประกันอุบัติเหตุ
 • การช่วยเหลือค่าทำศพ และค่าพวงหรีด
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

:: 02 549 4923, 4926

ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

 • สวัสดิบ้านพัก (คลองหกและรังสิต)
 • สโมสร (สถานที่ออกกำลังกาย)
 • ค่าสาธารณูปโภคบ้านพัก/ กีฬา
 • สนามเด็กเล่น
 • ประชุมกองทุนสวัสดิการ
 • งานเลี้ยงปีใหม่

:: 02 549 4919, 4920